Sign In
X

SIG –Särskilda IntresseGrupper

En SIG är ett professionellt samarbetsnätverk kring ett speciellt område inom ätstörningsfältet där det finns ett behov eller intresse av att fördjupa kunskaper eller erfarenhetsutbyte. En SIG uppstår genom ett initiativ från en eller flera av SEDS medlemmar. Syftet med SIGarna är att dela information, samarbeta kring kliniskt arbete, forskning, utbildning eller metod- och vårdutveckling inom ett avgränsat område. Det kan röra sig om en viss typ av behandling (tex kroppsinriktad behandling) eller om en viss patientgrupp (tex GRÄS).

En SIG uppstår genom att minst tre medlemmar i SEDS som är verksamma på minst två olika kliniker och/eller forskningsenheter tillsammans gör en ansökan till styrelsen om att få bilda en SIG. En SIG ska vara öppen för alla medlemmar som önskar delta i den (en SIG kan alltså inte vara tex en professionsgrupp).

En ansökan ska med fördel vara kort: en beskrivning av syftet med er SIG och av den kunskapslucka som den är tänkt att fylla, samt namn på kontaktperson och på övriga medlemmar i SIGen. Styrelsen tar sedan upp er ansökan, och tar ställning till den.

I normalfallet beviljar styrelsen samtliga SIG-ansökningar som uppfyller kriterierna ovan. Enda skälen till att en SIG inte kan beviljas är om den: behandlar ett område som är mycket näraliggande en redan befintlig SIG, om den kan bedömas vara olämplig, oetisk eller vara i strid med gällande kunskap och beprövad erfarenhet, eller om den inte bedöms vara av rikstäckande intresse.

När styrelsen har fattat beslut om att godkänna en SIG läggs information om SIGen ut på hemsidan, med kontaktuppgifter till kontaktpersonen.