Sign In
X

Nordiska Sällskapet för Ätstörningar

Nordiska Sällskapet för Ätstörningar (förkortat NEDS efter den engelska beteckningen Nordic Eating Disorders Society) konstituerades i Stockholm den 23 maj 1997 av de tre nationella ätstörningssällskapen i Sverige, Danmark och Norge. Kontakter med Finland och Island finns, men de är idag inte formellt med i det Nordiska Sällskapet.

Sällskapet har till huvudsaklig uppgift att utveckla och systematisera kunskaperna om och förbättra behandlingsmetoderna för ätstörningar. Denna målsättning uppnås genom att:

  • främja och stödja forskning inom området, särskilt sådan som förutsätter samarbete mellan olika behandlings- och/eller forskningsenheter i de nordiska länderna.
  • främja och stödja samarbete mellan behandlingsenheter i de nordiska länderna och mellan dessa och forskare inom området.
  • verka för att göra befintlig och ny kunskap tillgänglig för alla Sällskapets medlemmar.
  • främja kontakter med motsvarande organisationer utanför de nordiska länderna.
  • fungera som ett forum för nya kontakter och utbyte av erfarenheter mellan människor i de nordiska länderna som på olika sätt arbetar professionellt med ätstörningar.

 

Nordiska Sällskapet arrangerar vartannat år en Nordisk kongress om ätstörningar. Nästa kongress kommer att hållas i Oslo i september 2022. Mer information finns på http://www.nedsconference.com 

Mer information finns på Nordiska Sällskapets egen hemsida som du når här.